Tut las purschidas dalla Pro Siat cheu per cargar giu.

 


  
Temps liber ed sport:
 
Flyer Freizeit Erlebnisse in Siat                     
Gesamtangebot.pdf
Flyer Kletterangebot Kletterangebot Siat.pdf
Flyer Übersicht Klettergarten Übersicht Klettergarten.pdf
Flyer Übersicht Kletterrouten TOPOS
 Übersicht Kletterouten.pdf
Flyer Winterangebot Flyer_deutsch.pdf
  


  
Cultura:
 
Konzert zur Weihnachtszeit 2013                   Weihnachtskonzert_Flyer-2.pdf
Konzert zur Weihnachtszeit 2014 flyer .pdf


   
Albiert:
  
Casa Sentupada
 Prospekt                            
Casa Sentupada_FlyerA5.pdf
   

 
Medias:
Kletterkurs mit Roger Schäli                            
Surselva Artikel.pdf
Pro Juventute Titel
 Pro Juventute Lumnezia 1.pdf
Pro Juventute Artikel
 Pro Juventute Lumnezia 2.pdf
Kletterführer Graubünden              
 Kletterführer Graubünden.pdf
Publireportage Terra Grischuna TERRA-GR-Publirep_Pros-Siat.pdf
Lions Club Plakat Lions_Plakat_A3.pdf
Lions Club bauan Brücken
 Löwen bauen Brücken.pdf
Lions Club, La Quotidiana
 Quotidiana 29 Juni 2010.pdf
Lions Club, Zürisee Zeitung
 Lions Club Zürisee Zeitung.pdf
 
Adressa  Pro Siat
 Via Plauna 10
 CH-7157 Siat


Nos sponsurs
 
Vus essas cheu: Cargar giu